" />
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
 
Welkom , login of registreer

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle leveringen en diensten aan consumenten. Voor bedrijven en gelijkgestelden hanteren wij andere Algemene Voorwaarden. Deze kunnen wij op aanvraag verstrekken.

M. Renckens-Loos ook handelend onder de volgende handels- en merknaam:

CreaTien Hobby
 
gevestigd en kantoor houdend te:
 
Vlotbrugweg 6
1332 AH Almere (De Vaart)
 
Telefoon: 06-27596399

Inschrijfnummer KVK: 34390268
BTW nummer: NL130136797B02
 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CreaTien Hobby erkend. In het geval de Algemene Voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel als mogelijk benadert.


https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg Prijzen en aanbiedingen 

Alle genoemde prijzen op de website creatienhobby en in andere publicaties ten behoeve van consumenten van CreaTien Hobby zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en eventuele reiskosten. Voor de gevolgen van type- en drukfouten in prijzen in enige publicatie van CreaTien Hobby aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Aanbiedingen en offertes hebben altijd een beperkte geldigheidsduur. CreaTien Hobby zal duidelijk de geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes aan de klant vermelden.

Indien tussen tot stand komen van enige overeenkomst en de daadwerkelijke levering van de goederen en/of diensten door CreaTien Hobby er sprake is van significante prijsverhoging bij haar leveranciers, kan besloten worden om deze prijsverhoging door te berekenen aan de klant. Ontbinding van de overeenkomst door de klant kan alleen dan plaats vinden als het prijsverschil met het oorspronkelijke orderbedrag meer dan 10 % hoger is dan het bedrag dat in eerste instantie in de overeenkomst was vastgelegd.


 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Orderafhandeling

Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Is het bestelde artikel niet meer te verkrijgen, dan krijgt de klant zijn/haar geld terug. Bestellingen worden, indien deze zijn betaald, in principe binnen vijf werkdagen geleverd. Indien levering onverhoopt langer duurt, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van zijn bestelling. 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Herroeping van de overeenkomst

De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij CreaTien Hobby en indien er sprake is van een consumenten aankoop, overeenkomstig artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken bij de klant zijn afgeleverd.

De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending van de goederen, binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering per telefoon of per e-mail aan CreaTien Hobby kenbaar te maken dat deze de overeenkomst wenst te ontbinden. Het is de klant ook toegestaan de goederen ook zonder bericht vooraf te retourneren. In dat geval dient de klant zorg te dragen voor een schriftelijke verklaring omtrent de retournering van de zending. Deze verklaring moet in de verpakking worden meegezonden.

Het terugzenden van de geleverde zaken, komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de geleverde zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt de schade hiervan na retournering van de goederen door de klant door CreaTien Hobby tot een maximum van 100% van het aankoopbedrag aan de klant in rekening gebracht, dan wel verrekend.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig, doch uiterlijk 14 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt CreaTien Hobby na ontvangst en controle van de terug ontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, het volledige aankoopbedrag minus de eventueel door CreaTien Hobby geleden gebruiksschade, aan de afnemer wordt terugbetaald.

Speciaal bestelde artikelen die buiten het normale assortiment van CreaTien Hobby vallen, alsmede speciaal voor de klant op maat gemaakte artikelen, worden niet retour genomen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is afgesproken. Dit laatste dient in alle gevallen door CreaTien Hobby schriftelijk bevestigd te zijn.

 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Betaling

Verkoop geschiedt alleen tegen contante betaling of door vooruitbetaling per bank- of girorekening, al dan niet via het iDEAL of PayPal betaal systeem. Een bestelling kan ook in de winkel worden afgehaald. De betaling kan dan plaats vinden bij afhaling van een bestelling. 

 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Verzending

Verzending vindt plaats in deugdelijke verpakking via DHL en PostNL. Keuze van de vervoerder wordt bepaald door CreaTien Hobby. De klant heeft hier in principe geen invloed op.

Breuk en schade, ontstaan tijdens transport van goederen naar de klant, vallen niet onder de verantwoording van CreaTien Hobby, maar onder verantwoordelijkheid van de vervoerder. Transportschade dient door de klant onmiddellijk na ontvangst van de zending via e-mail of telefoon te worden gemeld aan CreaTien Hobby.

Aan klanten wordt een bijdrage in rekening gebracht voor de verpakkings- en verzendkosten. Dit bedrag is opgebouwd uit de geldende porto kosten, kosten voor verpakking en B.T.W. CreaTien Hobby hanteert hiervoor verschillende tarieven, welke afhankelijk zijn van het te verzenden gewicht van een zending en of een zending door de brievenbus past. De tarieven voor verzending worden door CreaTien Hobby duidelijk op haar websites vermeld. Deze tarieven zijn kostendekkend; er wordt door CreaTien Hobby geen winst gemaakt op de verzendkosten.

Klanten betalen in de regel slecht één keer verzendkosten per bestelling. Kosten voor nalevering van goederen, hetzij door foutieve levering door CreaTien Hobby, dan wel door niet voorradig zijn van bestelde goederen, komen voor rekening van CreaTien Hobby

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen de tarieven voor verzending door CreaTien Hobby onmiddellijk en zonder aankondiging vooraf worden aangepast.


 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Omgang met persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door CreaTien Hobby vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden welke nodig zijn om tot de uitvoering van een overeenkomst of bestelling te komen. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant kunnen deze gegevens of eventueel beschikbaar fotomateriaal voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld ter promotie op de website) door CreaTien Hobby worden gebruikt. CreaTien Hobby werkt niet mee aan verstrekking van deze gegevens aan derden, tenzij zij hiertoe van Rechtswege wordt gedwongen.

Klanten die in de webwinkel bij hun accountgegevens aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, geven daarbij toestemming tot het gebruik van hun e-mail adres voor de regelmatige ontvangst van e-mail met (soms) een commerciële inhoud. Deze e-mail zal uitsluitend afkomstig zijn van CreaTien Hobby. De aldus aan CreaTien Hobby beschikbaar gestelde e-mail adressen zullen nimmer om wat voor reden dan ook aan derden beschikbaar worden gesteld zonder toestemming van de klant.


 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Garantie

Op de geleverde producten is uitsluitend de door de fabrikant verleende garantie van toepassing. Bij ondeugdelijk of onjuist gebruik van de producten vervalt echter alle recht op garantie.

Breuk en schade, ontstaan tijdens transport van goederen naar de klant, vallen niet onder de verantwoording van CreaTien Hobby, maar onder verantwoordelijkheid van de vervoerder. Transportschade dient door de klant onmiddellijk na ontvangst van de zending via e-mail of telefoon te worden gemeld aan CreaTien Hobby. Gezamenlijk zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.
 


 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Aansprakelijkheid

Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van gebruik van de door CreaTien Hobby geleverde gereedschappen en/of materialen, kunnen niet worden verhaald op CreaTien Hobby of de haar vertegenwoordigende personen. CreaTien Hobby is niet aansprakelijk voor schade of letsel die de klant en zijn genodigden aanbrengt bij zichzelf, andere personen of aan eigen of andermans eigendommen.

Iedere tekortkoming die niet aan CreaTien Hobby kan worden toegerekend, dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van CreaTien Hobby. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop CreaTien Hobby geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij CreaTien Hobby en/of toeleveranciers, storingen in het internet of (draadloos) netwerk, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde producten. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CreaTien Hobby de verbintenis had moeten nakomen.

Voor misverstanden, vertragingen door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatieproblemen ten gevolge van het (onjuist) gebruik van internet of door een ander communicatiemiddel tussen de klant en CreaTien Hobby, dan wel tussen CreaTien Hobby en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant en CreaTien Hobby, is CreaTien Hobby niet aansprakelijk.


 
https://creaspeelgoed.securearea.eu/onderhoud/Layout/BiedMeer/Images/Icons/24/Symbol%20Check.jpg  Overige bepalingen

In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien zal getracht worden om samen met de klant tot een passende oplossing te komen. Indien de situatie dit noodzakelijk maakt, is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uit

 
 
 
 
Creatien Hobby © 2019

Cookies

Een cookiewall? Irritant he? Helaas ontkomen we er ook op Creatien Hobby niet aan. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall omdat dit voor ons de enige werkbare oplossing is.

Op Creatien Hobby gebruiken we: